Измененията в Наказателния кодекс, одобрени от парламента през април 2011 г.:

Член 162 предвижда затвор от 1 до 4 години за журналисти, обвинени в подклаждане на омраза, дискриминация или насилие въз основа на расова, етническа, национална принадлежност, религиозни възгледи, сексуална ориентация, семеен или социален статус, или инвалидност.

Бележка:
Този член 162 изглежда не се отнася по никакъв начин до работещите в расистката кабеларка "Скат" !
Патриотизмът е последното убежище на негодниците !
Watch 24-hour Al Jazeera English news online live broadcast right here.

ОФ-то на скат-бургас

ОФ-то на скат-бургас
ОФ-то на скат-бургас
Резултат от дейността на "Скат" и шефа Валери Симеонов - расизъм,насилие,пребити роми - ТУК.

Отец Боян Саръев:


- В знак на протест срещу цинизма в предаването, в което връчиха фес на моя владика, напуснах телевизията. Не мога да остана в телевизия, която призовава към смърт и се отнася безпощадно към архиереите. Телевизия СКАТ не признава християнските ценности и добродетели. Нямам място повече там.Продължава ТУК.
"СКАТ" ТВ - ИСЛЯМОФОБСКАТА,АНТИТУРСКА И РАСИСТКА ТЕЛЕВИЗИЯ,ТЕЛЕВИЗИЯ НА САТАНАТА !

Авторски снимки:Тюркян чешма - 25.09.2011 г.

неделя, 5 юни 2011 г.

ОТ РЕЧНИКА НА ВАЛЕНТИН КАСАБОВ ОТ ТВ "Скот"

ОТ РЕЧНИКА НА ВАЛЕНТИН КАСАБОВ ОТ ТВ "Скот":

Ци­та­ти на об­щин­ския съ­вет­ник от партия“А­ка”, из­лъ­че­ни в ефи­ра на ТВ СКАТ 13.02.08г. - “Па­ра­лак­с” - Йор­дан Цо­нев е дам­ска прев­ръз­ка, зак­ре­пе­на за зад­ни­ка на Ахмед До­ган”. - “Си­ме­он Си­ме­о­нов /ди­ре...к­тор на РИОСВ/ е шу­шон, кой­то мо­же да се нах­лу­зи на все­ки ми­риз­лив крак.” - “Си­ме­он Си­ме­о­нов е на та­зи длъж­ност, бла­го­да­ре­ние на мен /В. Ка­са­бов/, но то­ва е дру­га те­ма.” 20.02.08г. - “Па­ра­лак­с” - За кме­та на с. Ли­си връх, общ. Ка­о­ли­но­во, обл. Шу­мен - Адри­а­на - Бах­рие Ахме­до­ва : - “Та­зи там, е ед­но ру­со, зло ку­че” - “Та­зи там е мес­тния де­ри­бей, стра­да­ща от глис­ти, за­що­то е сла­ба от всич­ки тлъс­ти ка­дъ­ни.” - “Та­зи ана­дол­ска ним­фо­ман­ка е ис­тин­ски по­жар, кой­то из­вър­шва ад­ми­нис­тра­тив­ни, кръч­мар­ски и секс ус­лу­ги в кмет­ство­то.” - “Та­зи ру­со­ко­са­та, пер­хид­ро­ле­на, ана­дол­ска.....ще за­мъл­ча как­ва....?” - “Тя е ним­фо­ман­ка с ярос­тни ва­ги­нал­ни кон­трак­ции” / не­кол­кок­рат­но ка­за­но във въп­рос­но­то пре­да­ва­не./ За кме­та на общ. Ка­о­ли­но­во Ни­да Ахме­дов: - “Де­пе­сар­ски ка­и­ши и хле­бар­ки.” - “Де­пе­сар­ска кра­ту­на”. - “То­зи яв­но е къ­со­па­ме­тен.” -“Пре­дуп­реж­да­вам мес­тни­те де­пе­сар­ски, ана­дол­ски, ма­ло­ум­ни де­ри­беи, да си из­ко­па­ят зем­лян­ки­те, за­що­то....” За бо­ди­гар­да на общ. Ка­о­ли­но­во: - “То­зи де­бе­ло­гъз, де­бе­лов­рат паз­ван­тин, ма­ло­ум­ник, не­що ка­то ку­че - бу­лон­ка...” За пра­ви­тел­ство­то: - “Те­зи зад­ни­ци от пра­ви­тел­ство­то...” За Си­ме­он Сак­ско­бур­ггот­ски: - “То­зи ску­до­у­мен ста­рец, та­ка на­ре­чен цар...” За пре­ми­е­ра Сер­гей Ста­ни­шев: - “То­зи оли­гоф­рен Ста­ни­шев...” На зри­те­ли, ко­и­то се обаж­дат в пре­да­ва­не­то “Па­ра­лак­с”, и не спо­де­лят мне­ни­е­то на В. Ка­са­бов : - “Кра­тун­чо...” - “Тах­та­би...”

Няма коментари:

Публикуване на коментар